Felhasználási feltételek

Általános Szerződési Feltételek – ÁSZF

 Általános rendelkezések

 1. Jelen általános szerződési feltételek az AGROMAT Gépipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8400 Ajka, Zagytér 3.;  Cg: 19-09-060111; a továbbiakban Vállalkozó) és megrendelői (a továbbiakban Megrendelő) – a továbbiakban együttesen: a Felek – között létrejövő vállalkozási szerződés általános szerződési feltételeit (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza.

 2. A Felek az egyedi vállalkozási szerződésekben az ÁSZF-től eltérően rendelkezhetnek. Eltérő rendelkezés hiányában azonban az ÁSZF külön kikötés nélkül mind a Megrendelőre, mind a Vállalkozóra kötelező. Az egyedi vállalkozási szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsődlegesen a jelen ÁSZF-et, az itt nem szabályozott kérdésekben pedig a hatályos jogszabályokat kell megfelelően alkalmazni.

 3. Az ÁSZF-et és esetleges módosításait a Vállalkozó a honlapján közzéteszi. Az ÁSZF módosítása a hatályban lévő egyedi vállalkozási szerződésekre is vonatkozik, kivéve, ha a Vállalkozó és a Megrendelő az egyedi vállalkozási szerződést erre utalva kifejezetten módosítják. Amennyiben a Megrendelő a módosításnak a Vállalkozó honlapján való közzétételétől számított 15 napon belül nem emel kifogást a módosítással szemben, a módosítás elfogadottnak minősül. Amennyiben a Megrendelő a módosítás közzétételétől számított 15 napon belül a módosítással szemben kifogást emel, az egyedi vállalkozási szerződés a módosítást megelőző ÁSZF szerint irányadó a Felek jogviszonyára nézve.

 

II. Árajánlat

A Vállalkozó a Megrendelő által megadott specifikációnak megfelelően készíti el az árajánlatot. Az árajánlat érvényessége általában 30 nap, az ettől eltérő határidőt a Vállalkozó külön feltünteti az árajánlaton. A Vállalkozó árajánlatot érvényesen írásbeli formában (levélben, faxon, illetve e-mailen) ad, az elektronikus formában adott ajánlat aláírás nélkül is érvényes. A Vállalkozó az árajánlatban felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy eltérő megállapodás hiányában az egyedi vállalkozási szerződésre a honlapján közzétett ÁSZF az irányadó. A Vállalkozó külön felhívja továbbá a Megrendelő figyelmét arra is, hogy a megrendeléssel a Megrendelő nyilatkozik egyúttal arról is, hogy az ÁSZF-et megismerte és azt elfogadja.

 III. Megrendelés

 

1. A vállalkozási szerződés önálló okiratban vagy a Vállalkozó írásbeli árajánlatát mindenben elfogadó írásbeli megrendeléssel jön létre a Felek között. Érvényes írásbeli megrendelés levélben, faxon, illetve e-mailben adható. A Vállalkozó a megrendelést érintő, a Megrendelő részéről felmerülő bármilyen változtatást kizárólag írásos közlés (levél, fax, e-mail) alapján fogad el. A megrendelést érintő változtatásnak a Megrendelőtől érkező írásos dokumentumon kívüli további feltétele az, hogy a Vállalkozó annak tartalmát írásban visszaigazolja, és az esetlegesen módosuló szerződési feltételekről (teljesítési határidő, ár, stb…) a Felek írásban megállapodjanak.

 2. Nem jön létre az egyedi vállalkozási szerződés abban az esetben, ha a megrendelésben foglaltak bármely pontban eltérnek az árajánlattól. Ebben az esetben a Felek egyeztetnek egymással annak érdekében, hogy mielőbb tisztázzák az eltérést.

 3. A Megrendelő első megrendelés (illetve az adatok változása) esetén köteles megadni számlázási címét, kapcsolattartóját, annak elérhetőségét, bankszámlaszámát és adószámát. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó ezen adatokat rögzítse, és kizárólag a megrendelés teljesítése céljából, az ahhoz szükséges módon és mértékben kezelje. A rögzített adatokat érintő változás esetén a Megrendelő köteles a Vállalkozót tájékoztatni. A tájékoztatás elmaradásából eredő kárért a Vállalkozó nem felel.

 

IV. Teljesítés

 1. A Megrendelő a termék átvételekor, illetve a szolgáltatás nyújtásakor (a továbbiakban összefoglalóan: teljesítés) köteles haladéktalanul megvizsgálni annak megfelelőségét, mennyiségét és minőségét. A Megrendelő köteles a mennyiségi kifogást a teljesítés időpontjában közölni. A teljesítést a Megrendelő szállítólevél aláírásával köteles igazolni. A teljesítés szükség szerint próbaüzem útján történik, erről minden esetben az egyedi vállalkozási szerződés rendelkezik.

 2. Az elkészült termék a Vállalkozó telephelyén vehető át, munkanapokon 6:00 és 14:00 óra között. Az egyedi vállalkozási szerződésben a Felek ettől eltérően is megállapodhatnak.

 3. A Vállalkozó jogosult az egyedi vállalkozási szerződés teljesítéséhez alvállalkozót igénybe venni.

 4.  Az elkészült termék tulajdonjoga a vállalkozói díj hiánytalan kifizetéséig a Vállalkozó tulajdonában marad [Ptk. 6:247. § (5) bek.].

 

V. Teljesítési határidő

 A teljesítési határidő tekintetében mindenkor az árajánlatban, illetve az egyedi vállalkozási szerződésben foglaltak az irányadók.

 VI. Fizetési feltételek

1. A Vállalkozó szolgáltatása ellenértékeként számlát állít ki. Az elkészített számla csak akkor térhet el a megrendelésben rögzítettől, ha a műszaki tartalomban változás volt, és ezt, valamint az ebből adódó vállalkozói díjmódosítást a Felek írásban rögzítették.

 2. A Megrendelő köteles a kikötött fizetési határidőre a számla ellenértékét kiegyenlíteni. Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó késedelmi kamat felszámítására jogosult, amelynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. A fizetés – a Felek eltérő megállapodásának hiányában – a teljesítéskor esedékes. Fizetés hiányában a Vállalkozó a teljesítést megtagadhatja.

 3. A Vállalkozó fenntartja magának a jogot arra, hogy a Megrendelőtől előleg megfizetését vagy fizetési biztosítékot kérjen. Erre vonatkozó igényét az árajánlattal egyidejűleg köteles közölni.

 

VII. Reklamáció

1. A reklamáció érvényességének feltétele, hogy a Megrendelő azt írásban nyújtsa be az összes vonatkozó adat feltüntetése mellett. A reklamáció közlésének határideje: a hiba/hiányosság Megrendelő általi észlelésétől számított 3 munkanap, de legfeljebb a teljesítést követő 1 hónap (jogvesztő határidő). Amennyiben a reklamáció megalapozott, a Vállalkozó – saját döntése szerint – kicserélheti, vagy kijavíthatja a terméket, illetve pótolja a hiányos szolgáltatást. Amennyiben a Vállalkozó véleménye szerint a javítás vagy csere nem lehetséges, a Vállalkozó köteles a vállalkozó díjat a Megrendelő részére visszafizetni, vagy egy másik rendelés összegénél jóváírni. Vállalkozó díj visszafizetésére, illetve kibocsátott számla sztornírozására csak a teljes mennyiség Vállalkozó számára történő visszaküldését követően kerülhet sor.

 2. A Megrendelő terméket kizárólag a Vállalkozó előzetes és írásos beleegyezésével küldhet vissza, a Vállalkozó ezen beleegyezése nem jelenti a felelősség elismerését. A reklamáció nem jogosítja fel Megrendelőt arra, hogy a vállalkozói díj fizetését felfüggessze, illetve a megrendelést vagy egyéb megrendeléseit lemondja.

 3. A Vállalkozó kártérítési felelősségének felső összeghatára az árajánlatban/számlában foglalt összeg. A Megrendelő ezen összeghatáron felül semmilyen jogcímen nem jogosult további kártérítésre/ellentételezésre az egyedi vállalkozási szerződés kapcsán.

 VIII. Egyéb rendelkezések

 1. Az elkészült és Megrendelő felé készre jelentett, ám Megrendelő által át nem vett termékek raktározása esetén a készre jelentést követő 30 naptól kezdve a Vállalkozó a Megrendelő felé raktározási díjat számíthat fel (melynek mértéke: 5.000.- Ft + ÁFA / nap). A Megrendelő által át nem vett terméket a vonatkozó jogi eljárás jogerős befejezését követő 15 napon túl a Vállalkozó megsemmisíti.

 2. A jelen ÁSZF 2016. április 11. napjától érvényes és hatályos, és vonatkozik a Felek között e naptól létrejövő minden egyedi vállalkozási szerződésre. A Vállalkozó az árajánlathoz és az egyedi vállalkozási szerződéshez nem mellékeli a jelen ÁSZF-et, de honlapján folyamatosan elérhetővé teszi azt.

 3. A Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásait tartják az irányadónak. A Felek az esetleges vitáikat megpróbálják elsősorban békés úton rendezni, amennyiben ez mégsem vezet eredményre, a jogvita eldöntésére kikötik – hatáskörtől függően – az Ajkai Járásbíróság, illetve a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

 4. A Felek vállalják, hogy egymás üzleti és egyéb tevékenységével összefüggő információkat (forgalmi adatokat, árakat, rajzokat, dokumentációkat stb.) illetéktelen harmadik személy részére nem teszik hozzáférhetővé.